Oddzwoń

Proszę zostawić swój numer telefonu, a my oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

 • Urządzenia dobrej jakości
 • Wykwalifikowany personel
 • Dostawa na całym świecie
 • Od 1977 roku

OGÓLNE SPRZEDAŻ I DOSTAWA

A. DEFINICJE

W Warunkach ogólnych zastosowano następujące definicje:

 1. Duijndam: użytkownik tych warunków;
 2. Druga strona: każda osoba fizyczna lub prawna, która nabywa produkty od firmy Duijndam lub kontaktuje się z Duijndam w tym celu;
 3. Zamówienie: zamówienie złożone w Duijndam przez drugą stronę w zakresie dostawy produktów, niezależnie od formy;
 4. Umowa: umowa między Duijndam i drugą stronę w zakresie dostawy produktów;
 5. Produkty: wszelkie używane maszyny (rolnicze i ogrodnicze) dostarczane przez Duijndam drugiej stronie na zasadach umowy.

B. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki obowiązują w odniesieniu do wszystkich ofert składanych przez Duijndam drugiej stronie, do wszystkich zamówień składanych firmie Duijndam przez drugą stronę oraz do wszystkich umów między Duijndam a drugą stroną, chyba że na piśmie ustalono inaczej.
 2. Wszelkie ustalenia odbiegające od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej.
 3. Wszelkie warunki kupna i inne warunki drugiej strony, niezależnie od formy, są niezobowiązujące.
 4. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych warunków stanie się nieważne lub zostanie unieważnione, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub unieważnione postanowienia należy przekształcić na ważne, z jak najwierniejszym zachowaniem założenia i sensu pierwotnych postanowień.

C. OFERTY

 1. Wszystkie oferty firmy Duijndam są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie określono inaczej.
 2. Oferta może zostać wycofana przez Duijndam lub zastąpiona inną ofertą.

D. UMOWA

 1. Umowa wchodzi w życie w momencie, gdy Duijndam zaakceptuje (pisemnie lub w inny sposób) związane z nią zamówienie.
 2. Obietnice ustne i umowy z podwładnymi firmy Duijndam są niewiążące, jeżeli nie zostaną potwierdzone pisemnie przez Duijndam.
 3. Umowy stają się wiążące dla Duijndam pod warunkiem wykazania wypłacalności drugiej strony.
 4. Przed zrealizowaniem umowy Duijndam ma prawo do żądania zabezpieczenia od drugiej strony.

E. PRÓBKI I MODELE

 1. Jeżeli firma Duijndam pokazała lub przekazała drugiej stronie próbkę, model lub zdjęcie, to ta próbka, model lub zdjęcie są uznawane wyłącznie za wskazanie produktu, który ma zostać dostarczony, a produkt ten nie musi być w pełni zgodny, chyba że inaczej określono na piśmie.

F. CENY

 1. Ceny nie zawierają podatku od wartości dodanej ani innych podatków pobieranych przez rządy od sprzedaży i dostaw.
 2. W przypadku, gdy druga strona ma siedzibę w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, Duijndam nie doliczy do ceny podatku od wartości dodanej, pod warunkiem, że druga strona odeśle dokumenty transportowe oraz dokumenty importowe i eksportowe do Duijndam w ciągu 30 dni od dostarczenia produktu. Jeżeli druga strona nie dopełni tego obowiązku, Duijndam ma prawo naliczyć jej podatek od wartości dodanej.
 3. Jeżeli cena jest wyrażona w walucie innej niż euro oraz w przypadku wzrostu wartości euro w stosunku do tej innej waluty, firma Duijndam ma prawo do odpowiedniego zwiększenia ceny.
 4. Koszty transportu ponoszone przez Duijndam nie są uwzględnione w cenie i są naliczane osobne, chyba że inaczej określono na piśmie.

G. CZASY DOSTAWY

 1. Czasy dostawy są liczone od dnia przyjęcia przez Duijndam (na piśmie lub w innej formie) odpowiedniego zamówienia.
 2. Czasy dostawy są zawieszone, jeżeli druga strona nie dostarczy zabezpieczenia wymaganego przez Duijndam.
 3. Czasy dostawy są przybliżone i nigdy nie mogą być uznawane za terminy wiążące, chyba że inaczej określono na piśmie. Dlatego firma Duijndam nigdy nie może być uważana za niedotrzymująca zobowiązania, chyba że zadeklarowała tak na piśmie, ze wskazaniem rozsądnego okresu zrealizowania umowy.

H. DOSTAWA

 1. Produkty są dostarczane z magazynów i sklepów Duijndam, chyba że inaczej określono na piśmie.
 2. Druga strona jest zobligowana do przyjęcia dostawy produktów w momencie udostępnienia ich przez Duijndam lub w momencie ich dostarczenia.
 3. Jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia o niedotrzymaniu zobowiązania druga strona nadal nie odbierze dostawy produktów, będą one przechowywane na jej rachunek i odpowiedzialność.

I. CHARAKTERYSTYKI

 1. Produkty są dostarczane w stanie, w którym znajdują się w momencie wejścia umowy w życie.
 2. Duijndam nie gwarantuje, że w momencie dostarczenia produkty są wolne od wad lub usterek. Druga strona akceptuje jednoznacznie, że produkty mogą mieć wady lub usterki.
 3. Duijndam nie gwarantuje, że produkty spełniają obowiązujące wymogi (dotyczące bezpieczeństwa). Druga strona akceptuje jednoznacznie, że produkty mogą nie spełniać obowiązujących wymogów (dotyczących bezpieczeństwa).

J. PRZEJŚCIE RYZYKA

 1. Bezpośrednio po dostarczeniu produktów przez Duijndam drugiej stronie lub udostępnieniu ich przez Duijndam drugiej stronie, należą one do drugiej strony i są objęte jej ryzykiem.

K. SKARGI I ZAŻALENIA

 1. Skargi i zażalenia dotyczące produktów muszą być składane na piśmie nie później niż 8 dni po dostarczeniu; po upływie tego czasu wszelkie skargi i zażalenia wobec Duijndam w tym zakresie tracą ważność.
 2. Skargi dotyczące faktur muszą być składane na piśmie w ciągu 8 dni od czasu otrzymania faktury przez drugą stronę.
 3. W przypadku uzasadnionych skarg Duijndam zobowiązuje się do naprawy lub wymiany w ciągu rozsądnego czasu. Koszty demontażu i montażu oraz koszty podróży i pobytu personelu Duijndam ponosi druga strona.
 4. Działania prawne związane z produktami dostarczonymi przez Duijndam mogą być wszczynane nie później niż 1 rok po dostarczeniu pod rygorem nieważności.
 5. Skargi i zażalenia nie powodują wstrzymania obowiązku zrealizowania płatności przez drugą stronę.

L. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność firmy Duijndam i jej podwładnych za produkty dostarczone przez Duijndam jest ograniczona do zobowiązania opisanego w klauzuli K 3, chyba że wystąpił przypadek zamierzonego lub karygodnego zaniedbania po stronie Duijndam.
 2. Odpowiedzialność firmy Duijndam za dostarczone produkty jest w każdym przypadku ograniczona do bezpośrednich szkód poniesionych przez drugą stronę.
 3. Odpowiedzialność firmy Duijndam za dostarczone produkty nie może przekraczać kwoty naliczonej przez Duijndam lub którą powinna naliczyć drugiej stronie w odniesieniu do dostarczonych produktów.
 4. Firma Duijndam nigdy nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie szkody drugiej strony, w tym szkody następcze, stratę zysków, nieudane oszczędności i szkody wynikające z zatrzymania działalności.
 5. Wszelka personalna, pozaumowna odpowiedzialność personelu Duijndam lub stron trzecich zaangażowanych przez Duijndam jest wykluczona.
 6. Duijndam nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia, niewłaściwego zastosowania lub obsługi albo nieodpowiedniej konserwacji. Duijndam nie odpowiada także za uszkodzenia występujące po zmodyfikowaniu lub naprawach przez drugą stronę lub na jej zlecenie, ani za uszkodzenia wynikające z niezgodności z przepisami.

M. ODSZKODOWANIE

 1. Druga strona wypłaci firmie Duijndam i jej podwładnym odszkodowanie w zakresie wszystkich roszczeń od stron trzecich, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z realizacją umowy.

N. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność drugiej strony musi być zrealizowana gotówką w walucie euro, chyba że ustalono inaczej.
 2. Druga strona nie jest upoważniona do rabatów, wyrównania kosztów ani zawieszenia płatności.
 3. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana zgodnie z umową, uważa się, że druga strona nie wywiązała się ze zobowiązania. Druga strona będzie wówczas dłużna firmie Duijndam odsetki w wysokości 2,0% miesięcznie od daty oświadczenia o niewywiązaniu się ze zobowiązania do czasu jego uregulowania.
 4. Wszystkie koszty prawne i nieprawne (pobranie) poniesione przez Duijndam obciążają drugą stronę. Nieprawne koszty pobrania ustala się w wysokości 15% podstawy zadłużenia drugiej strony względem Duijndam, co najmniej 225 euro. Duijndam może zażądać zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów prawnych (pobrania).
 5. Płatności realizowane przez drugą stronę są w pierwszej kolejności naliczane na poczet odsetek i poniesionych kosztów, a następnie na poczet uregulowania najdłużej zalegających faktur, nawet jeśli druga strona zastrzeże inaczej.

O. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU

 1. Do czasu niezrealizowania zobowiązań przez drugą stronę, niezależnie od kwoty, firma Duijndam zastrzega sobie prawo tytułu własności w odniesieniu do dostarczonych produktów. Tytuł własności przechodzi na drugą stronę tylko po pełnym uregulowaniu wszystkich zaległości drugiej strony względem Duijndam, w tym odsetek i poniesionych kosztów.
 2. Jeżeli druga strona nie wpłaci należnej w wyznaczonym terminie, firma Duijndam jest upoważniona do skonfiskowania tych produktów, w odniesieniu do których obowiązuje zastrzeżenie tytułu własności po stronie Duijndam. Koszty windykacyjne są ponoszone przez drugą stronę.
 3. Druga strona nie jest uprawniona do przeniesienia prawa własności względem produktów objętych zastrzeżeniem tytułu własności Duijndam.

P. SIŁA WYŻSZA

 1. Jeżeli w wyniku działania siły wyższej firma Duijndam nie będzie w stanie wypełnić zobowiązań wynikających z umowy lub nie będzie w stanie wykonać tego w wyznaczonym czasie, Duijndam jest uprawniona do wstrzymania swoich zobowiązań i nie ma obowiązku zwrotu drugiej stronie kosztów ewentualnych uszkodzeń.
 2. Działanie siły wyższej definiuje się jako wszelkie okoliczności niezależne od firmy Duijndam, wskutek których nie jest możliwe wypełnienie zobowiązań, jest to ekonomicznie nierozsądne lub z innych rozsądnych przyczyn nie można oczekiwać ich wypełnienia przez Duijndam.
 3. W każdym przypadku skutki działania siły wyższej mogą obejmować chorobę personelu, wstrzymanie lub opóźnienie po stronie dostawców, opóźnienia wynikające podczas transportu lub importu dostarczanych produktów, restrykcyjne działania rządów, pożar, sabotaż, ryzyko wojny, strajk, strajk okupacyjny i zajęcie własności.
 4. Jeżeli firma Duijndam ma otrzymać produkt dostarczany drugiej stronie od strony trzeciej, niemożność dostarczenia produktu (na czas) przez Duijndam w konsekwencji nieotrzymania produktu (na czas) od strony trzeciej jest również uznawana za działanie siły wyższej.
 5. Jeżeli skutki działania siły wyższej przekroczą okres dwóch miesięcy, Duijndam i druga strona są uprawnione, bez uprzedzenia określonego w klauzuli Q, do częściowego lub całkowitego wypowiedzenia umowy na piśmie, bez obowiązku uiszczenia opłat kompensacyjnych za szkody.

Q. WYPOWIEDZENIE

 1. Jeżeli druga strona nie wypełni, nie wypełni na czas lub nie wypełni właściwie co najmniej jednego ze zobowiązań, ogłosi bankructwo, złoży wniosek o (tymczasowe) zawieszenie płatności, zlikwiduje działalność lub gdy nastąpi konfiskata jej zasobów, firma Duijndam jest uprawniona do zawieszenia realizacji umowy lub do jej całkowitego albo częściowego wypowiedzenia, bez uprzedniego wymówienia, przez pisemne oświadczenie; powyższe musi nastąpić z rozwagą i zawsze bez utraty narastających praw w zakresie spłaty kosztów i szkód.
 2. W przypadku wypowiedzenia częściowego, druga strona nie może żądać zwrotu pracy już wykonanej przez Duijndam i druga strona jest zobowiązana do uregulowania opłaty za pracę już wykonaną przez Duijndam.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn niewypełnienia zobowiązań przez drugą stronę, niewypełnienia ich na czas lub niewłaściwego wypełnienia co najmniej jednego ze zobowiązań, druga strona jest dłużna firmie Duijndam karę umowną w wysokości 20% ceny zakupu, bez wpływu na prawo firmy Duijndam do pełnego wyrównania i zwrotu odsetek i kosztów zgodnie z klauzulą N.

R. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. Wszystkie oferty i umowy regulowane przez niniejsze warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Wiedeńska konwencja o międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania i jest jednoznacznie wykluczona.

S. SPORY

Jeżeli nie podlegają one pod kompetencję sądu umownego, wszelkie spory między Duijndam a drugą stroną będą w pierwszej instancji regulowane wyłącznie przez Sąd okręgowy w Hadze.

Niniejsze warunki zostały zatwierdzone przez Izbę Handlową w Rotterdamie w lipcu 2001 r.