Visszahívást kérek

Kérjük, adja meg telefonszámát, és amint tudjuk, visszahívjuk.

 • Minőségi berendezések
 • Szakértő személyzet
 • Kiszállítás világszerte
 • 1977-óta

Általános értékesítési és szállítási

A. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Az alábbi fogalom-meghatározások érvényesek az általános feltételekben:

 1. Duijndam: a feltételek használója;
 2. A másik fél: természetes vagy jogi személy, aki a Duijdamtól termékeket vesz át, vagy azzal keresi meg a Duijndamot, hogy termékeket szállítson neki;
 3. Megrendelés: a másik fél megrendelése a Duijndam részére termékek bármilyen formában történő szállítására;
 4. Megállapodás: az a megállapodás, amely alapján a Duijndam termékek szállítását vállalja a másik fél részére;
 5. Termékek: a Duijndam által a másik fél részére megállapodás teljesítése útján leszállított vagy szállítandó használt (kertészeti) gépek.

B. ÁLTALÁNOS

 1. Ezek a feltételek a Duijndam által a másik fél részére adott valamennyi ajánlatra, a másik fél által a Duijndam részére adott valamennyi megrendelésre, illetve a Duijdnam és a másik fél közötti valamennyi megállapodásra vonatkoznak ellenkező értelmű, határozott, írásos megegyezés hiányában.
 2. Kizárólag írásban lehet eltérő feltételekről megállapodni.
 3. A másik fél vásárlási vagy egyéb feltételei megnevezésüktől függetlenül érvénytelenek.
 4. Ha a feltételekben bármelyik rendelkezés érvénytelen vagy azt érvényteleníteni kell, az nem befolyásolja a feltételek többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy érvénytelenített rendelkezéseket olyan érvényes rendelkezésekre kell módosítani, amelyek célja és tartalma az eredeti rendelkezésekhez a lehető legközelebb állnak.

C. AJÁNLATOK

 1. Ellenkező értelmű határozott megállapítás hiányában a Duijndam valamennyi ajánlata kötelezettség nélküli.
 2. A Duijndam visszavonhatja az ajánlatot, vagy új ajánlatot adhat helyette.

D. MEGÁLLAPODÁS

 1. Megállapodás jön létre, amikor a Duijndam írásban vagy egyéb módon elfogadja a neki küldött megrendelést.
 2. A Duijndam beosztottjai által adott ígéretek vagy a velük kötött megállapodások nem kötelező érvényűek, amíg a Duijndam írásban meg nem erősíti azokat.
 3. A Duijndam céggel kötött megállapodások előfeltétele, hogy a másik fél kellő mértékben hitelképesnek bizonyuljon.
 4. A megállapodás teljesítése előtt a Duijndam jogosult arra, hogy biztosítékot kérjen a másik féltől.

E. MINTÁK ÉS MODELLEK

 1. Ha a Duijndam mintát, modellt vagy fényképet mutatott be vagy adott ki a másik fél részére, azt úgy kell értelmezni, hogy a minta, modell vagy fénykép csak utal a leszállítandó termékre, és a leszállítandó terméknek nem kell feltétlenül megfelelnie annak ellenkező értelmű, határozott és írásos megállapítás hiányában.

F. ÁRAK

 1. Az árak nem tartalmaznak forgalmi adót vagy egyéb. államilag kirótt kereskedelmi és szállítási adót.
 2. Amennyiben a másik fél az Európai Unión kívüli ország, a Duijndam nem számít fel a másik félnek forgalmi adót, ha a másik fél a termék leszállítását követő 30 napon belül visszaküldi a szállítási okmányokat, illetve az import és export okmányokat a Duijndam részére. Ha a másik fél ezt elmulasztja, a Duijndam jogosult arra, hogy forgalmi adót számítson fel a másik félnek.
 3. Amennyiben az ár nem euróban van megadva, és ha az euró adott pénznemhez viszonyított árfolyama emelkedik, a Duijndam jogosult arra, hogy arányosan megemelje az árat.
 4. A Duijndam cégnél felmerülő szállítási költségek nem szerepelnek az árban, és ellenkező értelmű, határozott, írásos megállapodás hiányában külön számítja fel azokat.

G. SZÁLLÍTÁSI IDŐSZAKOK

 1. A szállítási időszakok azon a napon kezdődnek meg, amikor a Duijndam írásban vagy egyéb módon elfogadja a neki küldött megrendelést.
 2. A szállítási időszakokat mindaddig felfüggeszti a Duijndam, amíg a másik fél az általa kért biztosítékot meg nem adja.
 3. A szállítási időszakok megközelítőlegesek, és ezért sohasem tekinthetők alapvető határidőnek ellenkező értelmű, határozott, írásos megállapodás hiányában. A Duijndam ezért sohasem esik késedelembe, kivéve azt az esetet, amikor a másik fél a késedelmet írásban megállapítja azután, hogy a megállapodásnak megfelelő elfogadható határidőt szabott meg neki.

H. SZÁLLÍTÁS

 1. Ellenkező értelmű, írásos megállapodás hiányában a termékek szállítása a Duijndam raktáraiból és/vagy tároló helyeiről történik.
 2. A másik fél köteles a leszállított termékeket átvenni abban a pillanatban, amikor a Duijndam azokat a rendelkezésére bocsátja, vagy abban a pillanatban, amikor a termékeket leszállítják neki.
 3. Ha a késedelemről szóló figyelmeztetés beérkezése után a másik fél továbbra sem veszi át a leszállított termékeket, a tárolás az ő felelősségére és kockázatára történik.

I. JELLEMZŐK

 1. A termékek leszállítása abban az állapotban történik, amelyben a megállapodás érvénybe lépésekor voltak.
 2. A Duijndam nem garantálja, hogy a leszállítás idején a termékek hibátlanok és/vagy hiánytalanok. A másik fél kifejezetten elfogadja, hogy a termékek hibásak és/vagy hiányosak lehetnek.
 3. A Duijndam nem garantálja, hogy a termékek megfelelnek a rájuk vonatkozó (biztonsági) előírásoknak. A másik fél kifejezetten elfogadja, hogy a termékek talán nem felelnek meg a (biztonsági) előírásoknak.

J. A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA

 1. Közvetlenül azután, hogy a Duijndam leszállította a termékeket a másik félnek, vagy a Duijndam a másik fél rendelkezésére bocsátotta őket, a felelősség és a kockázat a másik félre száll át.

K. REKLAMÁCIÓK

 1. A termékekre vonatkozó reklamációkat a szállítást követő 8 napon belül írásban kell megküldeni. A határidő letelte után a Duijndam céggel szembeni bármely reklamáció érvényét veszti.
 2. A számlákra vonatkozó reklamációkat 8 napon belül kell benyújtani azt követően, hogy a másik fél megkapta a számlát.
 3. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Duijndam köteles elfogadható időn belül saját belátása szerint javításról vagy cseréről gondoskodni. A kiszerelési és beszerelési költségek, illetve a Duijndam személyzetének utazási és szállás költségei a másik felet terhelik.
 4. A Duijndam által leszállított termékekre vonatozó jogi eljárások a leszállítást követő 1 éven belül indíthatók, azt követően érvényüket vesztik.
 5. A reklamációk nem függesztik fel a másik fél fizetési kötelezettségeit.

L. FELELŐSSÉG

 1. A Duijndam és beosztottjainak a Duijndam által leszállított termékekre vonatkozó felelőssége a K 3 bekezdésben leírt kötelezettségre korlátozódik, kivéve, ha a Duijndam részéről szándékos vagy súlyos hanyagság tapasztalható.
 2. A Duijndam általa leszállított termékekre vonatkozó felelőssége minden esetben a másik félnél felmerülő közvetlen károkra korlátozódik.
 3. A Duijndam általa leszállított termékekre vonatkozó felelőssége nem haladja meg azt az összeget, amelyet a Duijndam felszámított vagy fel fog számítani a másik félnek a szóban forgó leszállított termékekért.
 4. A Duijndam sohasem vonható felelősségre a másik félnek okozott követett károkért, beleértve a következményes kárt, haszon elmaradását, kieső megtakarítást és a vállalkozás leállásából származó kárt.
 5. Kifejezetten kizárt a Duijndam személyzetének vagy a Duijndam által a teljesítésbe bevont harmadik felek személyes, szerződésen kívüli felelőssége.
 6. A Duijndam nem vonható felelősségre a normál kopásból és elhasználódásból, helytelen használatból vagy kezelésből, illetve nem megfelelő karbantartásból adódó károkért. Hasonló módon a Duijndam nem vonható felelősségre a másik fél vagy az általa megbízott személy által végzett módosítások vagy javítások után bekövetkező károkét, sem az előírások be nem tartásából származó károkért.

M. KÁRMENTESÍTÉS

 1. A másik fél mentesíti a Duijndam céget és annak beosztottjait harmadik felek minden olyan követelésétől, amelyek a megállapodás teljesítésére közvetlenül vagy közvetve vonatkoznak.

N. FIZETÉS

 1. A másik fél köteles a fizetést készpénzben, euróban teljesíteni ellenkező értelmű megállapodás hiányában.
 2. A másik fél nem jogosult semmilyen engedményre, beszámításra vagy felfüggesztésre.
 3. Ha a fizetés teljesítése nem a megállapodás szerint történik, a másik fél jogilag is késedelembe esik. Ebben az esetben a másik fél havi 2,0% kamattal tartozik a Duijndam cégnek a késedelem megkezdésének napjától számítva a teljes kifizetés napjáig.
 4. A Duijndam cégnél felmerülő valamennyi jogi és nem jogi (behajtási) költség a másik felet terheli. A nem jogi behajtási költségek a másik fél által a Duijndam részére fizetendő tőkeösszeg 15%-ának felelnek meg, a legkisebb összeg 225 euró. A Duijndam követelheti a ténylegesen felmerülő jogi (behajtási) költségek megtérítését.
 5. A másik fél által teljesített kifizetések először a tartozás tárgyát képező kamat és költségek rendezésére lesznek fordítva, majd azoknak a számláknak a rendezésére, amelyek a leghosszabb ideje esedékesek, akkor is, ha a másik fél másként írja elő.

O. TULAJDONJOG VISSZATARTÁSA

 1. Ameddig a Duijndam cégnek bármilyen összegű követelése van a másik féllel szemben bármilyen ok miatt, a Duijndam visszatartja az általa leszállított termékek tulajdonjogát. A tulajdonjog csak akkor száll át a másik félre, ha a másik fél által a Duijndam részére fizetendő valamennyi összeg rendezése megtörtént, beleértve a kamatot és a költségeket.
 2. Ha a másik fél nem fizet meg bármilyen esedékes összeget a Duijndam részére késedelem nélkül, a Duijndam jogosult arra, hogy haladéktalanul lefoglalja mindazokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan a Duijndam visszatartotta a tulajdonjogot, függetlenül a helyüktől. A visszaszerzés költségeit a másik fél viseli.
 3. A másik fél nem jogosult olyan termékeket elidegeníteni vagy megterhelni, amelyekre vonatkozóan a Duijndam visszatartotta a tulajdonjogot.

P. VIS MAIOR

 1. Ha vis maior eredményeként a Duijndam nem tudja teljesíteni a megállapodásból származó kötelezettségeit, vagy nem tudja azt időben megtenni, a Duijndam jogosult arra, hogy kötelezettségeit felfüggessze, és a Duijndam nem köteles a másik félnek bármilyen kárt megtéríteni.
 2. A vis maior a Duijndam befolyásán kívül eső olyan körülményt jelent, amelynek eredményeként a hiánytalan teljesítés lehetetlenné válik, gazdaságilag nem lehetséges az elvárható szinten, vagy a teljesítés egyébként indokoltan nem várható el a Duijndam cégtől.
 3. A vis maior események közé tartozik a személyzet betegsége, a szállítók leállása vagy késedelme, a szállítandó termékek szállítása vagy importálása során felmerülő késedelem, bármilyen jellegű korlátozó állami intézkedés, tűz, szabotázs, háború (veszélye), sztrájk, ülősztrájk és lefoglalás.
 4. Ha a Duijndam még terméket vár egy harmadik féltől a másik fél részére való leszállítás céljából, vis maior eseménynek számít, amennyiben a Duijndam nem tudja (időben) leszállítani a terméket annak következtében, hogy a Duijndam nem kapja meg a terméket (időben) a harmadik féltől.
 5. Ha a Duijndam két hónapot meghaladó vis maior eseményt jelent be, mind a Duijndam, mind a másik fél jogosult arra, hogy a Q bekezdésben foglaltak korlátozása nélkül részben vagy teljesen felbontsa a megállapítást a másik félnek megküldött írásos felmondás után anélkül, hogy köteles lenne kártérítést fizetni.

Q. MEGSZŰNÉS

 1. Ha a másik fél nem teljesíti, nem időben teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti egy vagy több kötelezettségét, csődbe megy, a fizetés (ideiglenes) felfüggesztését kéri, felszámolja vállalkozását, vagy ha bármelyik eszközét lefoglalják, a Duijndam jogosult arra, hogy felfüggessze a megállapodás teljesítését vagy felbontsa a megállapodást részben vagy egészben előzetes felmondás nélkül, írásos nyilatkozat útján, saját döntése alapján, és mindenkor fenntartva azt a jogát, hogy követelje kötslégei és kárai megtérítését.
 2. Részleges felbontás esetén a másik fél nem követelheti a Duijndam által már teljesített munka visszafordítását, és a másik fél köteles a Duijndam által addig már elvégzett munkát kifizetni.
 3. Amennyiben a megállapodás felbontására azért kerül sor, mert a másik fél nem teljesítette, nem időben teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette egy vagy több kötelezettségét, a másik fél azonnal követelhető 20%-os kötbérrel tartozik a Duijndam felé a vételár alapján, és a Duijndam továbbra is jogosult az N bekezdésben foglalt kamat és költségek teljes megtérítésére.

R. IRÁNYADÓ JOG

 1. A jelen feltételek hatálya alá tartozó valamennyi ajánlat és megállapodás esetén kizárólag a holland jog az irányadó.
 2. A nemzetközi áruforgalomra vonatkozó bécsi egyezmény nem érvényes, és kifejezetten kizárt.

S. VITÁS KÉRDÉSEK

Amennyiben nem tartoznak kantoni bíróság illetékességébe, a Duijndam és a másik fél között felmerülő valamennyi vitást kérdésben kizárólagosan a hágai kerületi bíróság hoz ítéletet.

Ezeket a feltételeket benyújtottuk 2001 júliusban benyújtottuk a rotterdámi kereskedelmi kamarának.