Cookie preferences
SettingsI accept
 • Echipamente de calitate
 • Personal expert
 • Livrare în întreaga lume
 • Din 1977
4.8 Google Reviews

VÂNZĂRI GENERALE SI LIVRARE

A. DEFINIŢII

În aceste Condiţii Generale sunt utilizate următoarele definiţii:

 1. Duijndam: prestatorul;
 2. Cealaltă parte: orice persoană fizică sau juridică ce preia produse de la Duijndam sau care contactează compania Duijndam în acest scop;
 3. Comandă: comanda făcută de cealaltă parte la Duijndam pentru livrarea de produse, sub orice formă;
 4. Acord: acordul prin care Duijndam se angajează faţă de cealaltă parte să livreze produsele;
 5. Produse: orice maşini (horticole) de ocazie livrate sau care urmează să fie livrate de către Duijndam către cealaltă parte prin intermediul executării unui acord.

B. GENERALITĂŢI

 1. Aceste condiţii se aplică tuturor ofertelor făcute de compania Duijndam celeilalte părţi, tuturor comenzilor transmise de către cealaltă parte către Duijndam şi tuturor acordurilor dintre Duijndam şi cealaltă parte, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel, în mod expres şi în scris.
 2. Un acord care se îndepărtează de aceste condiţii poate fi făcut doar în formă scrisă.
 3. Nicio achiziţie şi nicio altă condiţie a celeilalte părţi, indiferent de denumire, nu este aplicabilă.
 4. Dacă o prevedere din aceste condiţii se dovedeşte nevalidă sau este invalidată, ea nu afectează validitatea celorlalte prevederi din aceste condiţii. Prevederile nevalide sau invalidate vor fi transformate în prevederi valide, reţinând pe cât posibil obiectivul şi sensul general al prevederilor originale.

C. OFERTELE

 1. Nicio ofertă Duijndam nu implică obligaţii, cu excepţia cazurilor în care se menţionează în mod expres altfel.
 2. Orice ofertă poate fi retrasă de Duijndam şi/sau înlocuită cu o nouă ofertă.

D. ACORDUL

 1. Un acord ia fiinţă când Duijndam acceptă, în scris sau în alt mod, comanda emisă în acesta.
 2. Promisiunile şi acordurile verbale dintre părţi subordonate companiei Duijndam nu creează obligaţii pentru Duijndam cât timp nu sunt confirmate în scris de către Duijndam.
 3. Acordurile sunt încheiate de către Duijndam cu condiţia suspensivă ca cealaltă parte să dovedească că este suficient de solvabilă.
 4. Înainte de executarea acordului, Duijndam are dreptul de a solicita o garanţie de la cealaltă parte.

E. MOSTRELE ŞI MODELELE

 1. Dacă o mostră, un model sau o fotografie au fost arătate sau transmise de Duijndam către cealaltă parte, se consideră că această mostră, acest model sau această fotografie au fost transmise numai ca o indicaţie referitoare la un produs ce urmează să fie livrat, iar produsul de livrat nu trebuie să fie în conformitate cu aceasta, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel, în mod expres şi în scris.

F. PREŢURILE

 1. Preţurile nu conţin taxa pe valoare adăugată şi nici alte taxe aplicate de guverne în momentul vânzării şi livrării.
 2. În cazul în care cealaltă parte se află într-o ţară care nu face parte din Uniunea Europeană, Duijndam nu va calcula celeilalte părţi nicio taxă pe valoare adăugată, cu condiţia ca cealaltă parte să înapoieze documentele de transport şi documentele de import şi export către Duijndam în termen de 30 de zile de la livrarea produsului. Dacă cealaltă parte nu se conformează, Duijndam are dreptul de a aplica celeilalte părţi taxa pe valoare adăugată.
 3. Dacă preţul este exprimat într-o altă monedă decât euro şi are loc o creştere a valorii euro în raport cu cealaltă monedă, Duijndam are dreptul de a majora preţul în mod proporţional.
 4. Costurile de transport suportate de Duijndam nu sunt incluse în preţ şi sunt calculate separat, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel, în mod expres şi în scris.

G. PERIOADELE DE LIVRARE

 1. Perioadele de livrare încep să curgă din ziua în care compania Duijndam acceptă, în scris sau în alt mod, o comandă transmisă către ea.
 2. Perioadele de livrare sunt suspendate cât timp garanţia solicitată de Duijndam nu a fost furnizată de cealaltă parte.
 3. Perioadele de livrare sunt aproximative, prin urmare nu pot fi considerate niciodată drept termene fixe, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel, în mod expres şi în scris. Prin urmare, nu se va putea considera că Duijndam nu îşi respectă obligaţiile, cu excepţia cazului în care s-a declarat în scris de către cealaltă parte că nu şi-a respectat obligaţiile, după ce i s-a oferit o perioadă de timp rezonabilă pentru a duce la îndeplinire acordul.

H. LIVRAREA

 1. Produsele sunt livrate de la depozitele şi/sau magazinele Duijndam, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel în scris.
 2. Cealaltă parte este obligată să preia produsele în momentul în care Duijndam i le pune la dispoziţie sau în momentul în care produsele îi sunt livrate.
 3. Dacă, după ce a primit o notificare privind neexecutarea obligaţiilor, cealaltă parte continuă să nu preia produsele, acestea vor fi depozitate pe cheltuiala şi pe riscul acesteia.

I. CARACTERISTICILE

 1. Produsele sunt livrate în starea în care se află acestea când acordul intră în vigoare.
 2. Duijndam nu garantează că, în momentul livrării, produsele sunt fără defecte şi/sau deficienţe. Cealaltă parte acceptă în mod expres că produsele pot avea defecte şi/sau deficienţe.
 3. Duijndam nu garantează faptul că produsele îndeplinesc reglementările (de siguranţă) aplicabile în cazul lor. Cealaltă parte acceptă în mod expres că este posibil ca produsele să nu îndeplinească reglementările (de siguranţă).

J. TRANSFERUL RISCURILOR

 1. De îndată ce Duijndam a livrat celeilalte părţi produsele sau le-a pus la dispoziţia celeilalte părţi, produsele devin proprietatea celeilalte părţi care trebuie să îşi asume şi riscurile ce rezultă din această situaţie.

K. RECLAMAŢIILE

 1. Reclamaţiile referitoare la produse se fac în scris, în termen de maximum 8 zile de la livrare, urmând ca după expirarea acestui termen, orice reclamaţie către Duijndam în această privinţă să nu mai fie valabilă.
 2. Reclamaţiile referitoare la facturi se fac în scris, în termen de 8 zile din momentul în care cealaltă parte a primit factura.
 3. În eventualitatea unor reclamaţii justificate, Duijndam se va ocupa, la discreţia sa, de reparaţia sau înlocuirea produsului într-o perioadă de timp rezonabilă. Cheltuielile de dezasamblare şi asamblare, precum şi de călătorie şi cazare a personalului Duijndam, vor fi suportate de cealaltă parte.
 4. Acţiunile în justiţie referitoare la produsele livrate de Duijndam trebuie iniţiate în termen de cel mult 1 an de la livrare, în caz contrar existând riscul ca acestea să nu mai fie valabile.
 5. Reclamaţiile nu suspendă obligaţia de plată a celeilalte părţi.

L. RĂSPUNDEREA

 1. Răspunderea companiei Duijndam şi a părţilor subordonate acesteia pentru produsele livrate de Duijndam se limitează la obligaţia descrisă în clauza K 3, cu excepţia unui caz intenţionat sau de neglijenţă crasă din partea companiei Duijndam.
 2. Răspunderea companiei Duijndam pentru produsele livrate de ea este limitată în fiecare caz la daunele directe suferite de cealaltă parte.
 3. Răspunderea companiei Duijndam pentru produsele livrate nu va depăşi suma pe care Duijndam a perceput-o sau o va percepe celeilalte părţi pentru produsele livrate despre care este vorba.
 4. Compania Duijndam nu va fi niciodată răspunzătoare pentru daunele indirecte suferite de cealaltă parte, inclusiv daunele conexe, profiturile pierdute, economiile pierdute sau daunele apărute ca urmare a opririi activităţi economice.
 5. Orice răspundere personală, extra-contractuală a personalului Duijndam sau a terţelor părţi implicate de Duijndam este exclusă în mod expres.
 6. Compania Duijndam nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune apărute ca urmare a uzurii normale, a utilizării sau manipulării neadecvate ori a întreţinerii incorecte. De asemenea, Duijndam nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune care au loc după modificări sau reparaţii efectuate de către cealaltă parte sau în numele acesteia, nici pentru daunele care apar ca urmare a nerespectării reglementărilor.

M. DESPĂGUBIRILE

 1. Cealaltă parte va despăgubi compania Duijndam şi părţile subordonate acesteia împotriva revendicărilor formulate de terţe părţi, care au legătură direct sau indirect cu executarea acordului.

N. PLATA

 1. Plata datorată de cealaltă parte va fi efectuată în numerar, în euro, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel.
 2. Cealaltă parte nu are dreptul la nicio reducere, amânare sau suspendare.
 3. Dacă plata nu s-a efectuat conform acordului, se va considera că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale. Cealaltă parte va datora ulterior companiei Duijndam o dobândă de 2,0% pe lună, de la data începerii neîndeplinirii obligaţiilor până în momentul achitării integrale a sumelor datorate.
 4. Toate cheltuielile (de colectare) judiciare sau extrajudiciare acumulate de Duijndam vor trebui suportate de cealaltă parte. Cheltuielile de colectare extrajudiciare sunt stabilite la 15% din suma principală datorată de cealaltă parte companiei Duijndam, cu un minim de 225 euro. Duijndam poate solicita rambursarea cheltuielilor sale judiciare (de colectare) acumulate.
 5. Plăţile făcute de cealaltă parte vor fi direcţionate către achitarea dobânzilor şi cheltuielilor datorate, iar numai ulterior către achitarea facturilor care au vechime mai mare, chiar dacă cealaltă parte stipulează altceva.

O. REZERVAREA PROPRIETĂŢII

 1. Cât timp Duijndam are cereri de despăgubire faţă de cealaltă parte pentru indiferent ce sumă şi din indiferent ce motiv, Duijndam îşi rezervă dreptul de proprietate asupra produselor livrate. Dreptul de proprietate va fi acordat celeilalte părţi numai când toate datoriile celeilalte părţi faţă de Duijndam, inclusiv dobânzile şi cheltuielile, vor fi achitate în întregime.
 2. Dacă cealaltă parte nu plăteşte toată suma datorată companiei Duijndam fără întârziere, Duijndam are dreptul să pună sechestru fără întârziere pe produsele asupra cărora şi-a rezervat dreptul de proprietate, indiferent unde s-ar afla acestea. Cheltuielile de recuperare vor fi imputate celeilalte părţi.
 3. Cealaltă parte nu are dreptul să înstrăineze sau să încarce cu datorii produsele asupra cărora Duijndam şi-a rezervat dreptul de proprietate.

P. FORŢA MAJORĂ

 1. Dacă, în urma unei situaţii de forţă majoră, Duijndam nu îşi poate îndeplini obligaţiile ce rezultă din acord sau nu poate să facă acest lucru la timp, compania Duijndam are dreptul de a-şi suspenda obligaţiile şi nu este obligată să despăgubească cealaltă parte pentru nicio daună.
 2. Forţa majoră este definită ca orice circumstanţă care nu se află sub controlul companiei Duijndam şi din cauza căreia nu este posibilă îndeplinirea fără lipsuri a obligaţiilor companiei, din cauza căreia îndeplinirea este imposibilă economic conform unor standarde rezonabile sau din cauza căreia nu se poate cere în mod rezonabil companiei Duijndam îndeplinirea obligaţiilor sale.
 3. Printre cazurile de forţă majoră se numără îmbolnăvirea personalului, oprirea sau întârzierea activităţii furnizorilor, întârzieri care apar în cursul transportării sau importării produselor de livrat, măsuri guvernamentale restrictive de orice natură, incendii, sabotaje, (ameninţări de) războaie, greve, greve cu ocuparea şi acapararea locului de muncă.
 4. Dacă Duijndam are încă de primit de la o terţă parte un produs care trebuie livrat celeilalte părţi, incapacitatea de a livra produsul (la timp) de către Duijndam ca urmare a faptului că Duijndam nu a primit produsul (la timp) de la terţa parte va fi considerată drept forţă majoră.
 5. Dacă Duijndam invocă forţa majoră pe o perioadă care depăşeşte două luni, atât Duijndam, cât şi cealaltă parte sunt autorizate, fără a afecta prevederile de la clauza Q, să rezilieze acordul în parte sau în întregime, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte cu privire la această situaţie, fără a fi obligate să ofere despăgubiri pentru daune.

Q. REZILIEREA

 1. Dacă cealaltă parte nu îşi îndeplineşte, nu îşi îndeplineşte la timp sau nu îşi îndeplineşte corespunzător una sau mai multe dintre obligaţiile sale, este declarată în faliment, face o cerere de suspendare (temporară) a plăţii, îşi lichidează afacerea sau o parte dintre activele sale sunt confiscate, Duijndam are dreptul de a suspenda executarea acordului sau de a rezilia acordul în parte sau în întregime, în scris, fără a oferi o notificare prealabilă privind neexecutarea obligaţiilor sale, opţiunile de mai sus fiind la discreţia sa şi fără a pierde niciodată vreun drept rezultat din acest acord privind plata cheltuielilor şi a daunelor.
 2. În cazul unei rezilieri parţiale, cealaltă parte nu poate pretinde anularea lucrărilor efectuate deja de Duijndam, iar cealaltă parte este obligată să plătească pentru munca efectuată deja de Duijndam până în momentul respectiv.
 3. În cazul în care acordul este reziliat din cauză că cealaltă parte nu a îndeplinit, nu a îndeplinit la timp sau nu a îndeplinit în mod corespunzător una sau mai multe dintre obligaţiile sale, cealaltă parte va datora companiei Duijndam o penalizare care poate fi solicitată imediat, în valoare de 20% din preţul de achiziţie, fără ca acest lucru să afecteze dreptul companiei Duijndam la plata integrală şi la rambursarea dobânzilor şi cheltuielilor, aşa cum sunt descrise acestea în clauza N.

R. LEGEA APLICABILĂ

 1. Toate ofertele şi acordurile la care se aplică aceste condiţii sunt guvernate exclusiv de către legea olandeză.
 2. Convenţia de la Viena cu privire la vânzarea internaţională de mărfuri nu este aplicabilă şi este exclusă în mod expres.

S. LITIGIILE

Dacă nu intră în competenţa unui tribunal cantonal, toate litigiile dintre Duijndam şi cealaltă parte vor fi soluţionate în primă instanţă exclusiv de către tribunalul districtual de la Haga.

Aceste condiţii au fost depuse la Camera de Comerţ din Rotterdam, în luna iulie a anului 2011.